Gå vidare till innehåll

Betala i efterhand med Klarna

  Allmänna villkor

  Allmänna villkor
  Artikel 1 - Definitioner

  I dessa villkor gäller följande definitioner:

  ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

  konsument: en fysisk person som inte handlar som yrkesutövare eller näringsidkare och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;

  dag: kalenderdag;

  Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är utspridd över tiden;

  varaktig databärare: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.

  ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

  Företagare: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

  Distansavtal: ett avtal genom vilket, inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, exklusiv användning sker av en eller flera tekniker för distanskommunikation;

  Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver träffas i samma rum vid samma tidpunkt.

  Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

  Artikel 2 - Företagarens identitet

  Shopist

  HANDELSKAMMARE: 68525060


  Wijchen

  Ververt 1519

  Nederländerna

  Artikel 3 - Tillämplighet

  Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla erbjudanden från företagaren och på alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.

  Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren kan kontrolleras i företagarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på begäran.

  Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, trots vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten på ett enkelt sätt kan lagra den på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt skall det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.

  Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar, och i händelse av motstridiga allmänna villkor får konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

  Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis är ogiltiga eller upphävda ska avtalet och dessa villkor i övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska utan dröjsmål ersättas genom ömsesidig överenskommelse med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig den ursprungliga bestämmelsens syfte.

  Situationer som inte föreskrivs i dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

  Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor bör tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

  Artikel 4 - Erbjudandet

  Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

  Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

  Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.

  Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte utgöra en orsak till ersättning eller upplösning av avtalet.

  Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Aktören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.

  Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till accept av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

  Priset, exklusive förtullningskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att ligga på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten kommer att använda den särskilda förordningen för post- och kurirtjänster när det gäller import. Denna ordning gäller om varorna importeras till EU:s destinationsland, vilket är fallet i detta fall. Post- och/eller kurirtjänsten tar ut momsen (tillsammans med eller utan de tullklareringsavgifter som tas ut) från mottagaren av varorna;

  Eventuella fraktkostnader;

  Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

  Om ångerrätten är tillämplig eller inte;

  Metod för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;

  Tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken näringsidkaren garanterar priset;

  Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;

  Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan ta del av det;

  Hur konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera och, om så önskas, korrigera de uppgifter som han eller hon har lämnat enligt avtalet;

  Vilka andra språk än nederländska som avtalet kan ingås på;

  de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt, och

  distansavtalets minimilängd om det rör sig om en varaktig transaktion.

  Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.

  Artikel 5 - Avtalet

  Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4 träder avtalet i kraft när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i det.

  Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten häva avtalet.

  Om avtalet ingås elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.

  Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet, med angivande av skälen till detta.

  Företagaren ska bifoga följande information till produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

  Besöksadress till det företagarställe dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
  Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt eller, i förekommande fall, tydlig information om hur konsumenten kan undantas från ångerrätten;
  Information om garantier och befintlig eftermarknadsservice;
  De uppgifter som anges i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks;
  Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd längd.
  Om det rör sig om en transaktion med varaktighet gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

  Varje avtal ingås under suspensiva villkor om tillräcklig tillgång till de berörda produkterna.

  Artikel 6 - Ångerrätt

  Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna betänketid börjar löpa dagen efter det att konsumenten eller en företrädare som konsumenten tidigare utsett och som företagaren fått kännedom om har mottagit produkten.

  Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han eller hon utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon återlämna produkten till företagaren med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

  Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten bör meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han vill utöva sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, t.ex. med hjälp av ett avsändningsbevis.

  Om kunden inte har uttryckt sin önskan att utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren efter utgången av de tidsfrister som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.

  Artikel 7 - Kostnader vid ångerrätt

  Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska kostnaderna för att returnera produkterna bäras av konsumenten.

  Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av företagaren eller att avgörande bevis för fullständig återlämning kan läggas fram.

  Artikel 8 - Uteslutande av ångerrätten

  Näringsidkaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta i erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

  Undantag från ångerrätten är endast möjligt för produkter som

  som har skapats av näringsidkaren enligt konsumentens specifikationer;
  som är klart personliga till sin karaktär
  som inte kan returneras på grund av sin karaktär;
  som förstörs eller åldras snabbt;
  vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll;
  För enskilda tidningar och tidskrifter;
  för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på.
  För hygienprodukter .
  Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:

  som gäller logi, transport, restaurang eller fritidsverksamhet som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
  vars leverans påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
  som gäller vadhållning och lotterier.

  Artikel 9 - Priset

  Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte höjas, med undantag för prisändringar till följd av ändrade momssatser.

  Med avvikelse från föregående stycke får Entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som Entreprenören inte har någon kontroll över, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att eventuella priser som nämns är riktpriser ska nämnas i erbjudandet.

  Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

  Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

  de är ett resultat av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
  konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
  Enligt artikel 5.1 i lagen om omsättningsskatt från 1968 ska leveransplatsen vara det land där transporten påbörjas. I detta fall sker leveransen utanför EU. Därefter kommer post- eller kurirtjänsten att ta ut importmoms eller förtullningsavgifter av kunden. Följaktligen kommer entreprenören inte att ta ut någon moms.

  Alla priser kan innehålla tryckfel. Inget ansvar tas på sig för konsekvenserna av tryckfel och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

  Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

  Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

  En garanti från näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet.

  Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter ska skriftligen anmälas till näringsidkaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nytt skick.

  Entreprenörens garantitid motsvarar fabrikens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

  Garantin gäller inte om:

  Konsumenten har reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna själv eller låtit dem repareras och/eller ändras av tredje part;

  De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;

  Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har fastställt eller kommer att fastställa om de använda materialens art eller kvalitet.

  Artikel 11 - Leverans och genomförande

  Företaget ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagandet och utförandet av produktbeställningar.

  Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

  Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska företaget utföra accepterade beställningar så snabbt som möjligt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnader och rätt till eventuellt skadestånd.

  Om avtalet upplöses i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

  Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt anges att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

  Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd representant som entreprenören har fått kännedom om, om inte annat uttryckligen överenskommits.

  Artikel 12 - Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

  Uppsägning

  Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal på obestämd tid som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

  Konsumenten får när som helst säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster vid utgången av den fasta löptiden i enlighet med de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

  Konsumenten får säga upp de avtal som avses i föregående punkter:

  säga upp när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

  åtminstone säga upp dem på samma sätt som han eller hon ingick dem;

  alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

  Förlängning

  Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tid.

  Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter förlängas tyst med en bestämd tidsperiod som inte överstiger tre månader, om konsumenten alltid har rätt att säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

  Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas tyst på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar eller veckotidningar.

  Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter genom introduktion (provabonnemang eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte underförstått utan upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

  Varaktighet

  Om ett avtal löper över ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa talar emot att avtalet sägs upp före utgången av den överenskomna löptiden.

  Artikel 13 - Betalning

  Om inget annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betala inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har fått en bekräftelse på avtalet.

  Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller nämnts till företagaren.

  Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som konsumenten har informerats om i förväg.

  Artikel 14 - Klagomålsförfarandet

  Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas till företagaren inom sju dagar efter det att konsumenten har upptäckt bristerna, med en fullständig och tydlig beskrivning av dessa.

  Klagomål som lämnas in till företagaren ska besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

  Om klagomålet inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

  Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

  Om entreprenören anser att ett klagomål är berättigat ska entreprenören, efter eget gottfinnande, antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

  Artikel 15 - Tvister

  Avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.

  Bästa förhållandet mellan pris och prestanda

  Vårt mål. Erbjuda produkter till ett överkomligt pris och av solid kvalitet.

  Inte bra. Pengar tillbaka

  Om det inte är riktigt vad du letar efter är det inga problem. Vi hjälper dig gärna!

  39.500 nöjda kunder

  Vi betjänade mer än 39.500 kunder och fick fantastisk feedback!